Onderzoek


Aanvullend psychodiagnostisch onderzoek

Soms wilt u meer inzicht krijgen in de sterke en zwakke kanten van uw kind, bijvoorbeeld in verband met het maken van een keuze voor vervolgonderwijs.
De uitkomsten van een intelligentieonderzoek kunnen hierover meer duidelijkheid geven. Dit onderzoek kan door Papillon gedaan worden.

Zonodig kan er aanvullend een persoonlijkheidsonderzoek en/of didactisch onderzoek gedaan worden.
Doel hiervan is om de begeleiding beter af te stemmen op de indiviudele behoeften van uw kind. Zowel voor de school als voor de thuissituatie kan dit belangrijk zijn.

Na aanmelding vindt er een intakegesprek met ouders plaats.
Zonodig vindt er daarnaast een observatie op school en/of in de praktijk plaats om de hulpvraag beter in kaart te brengen.

Dyscalculiescreening

Een test die een beeld geeft van het risico op dyscalculie.

Programma

De test duurt ongeveer 60-90 minuten. Er vindt vooraf een intakegesprek plaats. Ook wordt een kort verslag gemaakt en vindt een nagesprek plaats. Er worden toetsgegevens van de basisschool gevraagd.

Doelgroep

Kinderen van 6 t/m 12 jaar.

Dyscalculieonderzoek

Programma

Er vindt een intakegesprek plaats. Ook krijgt u een uitgebreid verslag en een nagesprek. Ook kan een observatie in de klas deel uitmaken van het onderzoek. Het is in ieder geval altijd noodzakelijk dat er een telefonisch contact met de basisschool plaatsvindt.
Ook zullen van de school de nodige aanvullende informatie en toetsgegevens gevraagd worden.

Doelgroep

Kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Duur: afhankelijk van de te onderzoeken onderdelen, meestal 1 à 2 dagdelen.